ΤΠΕ

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ, ICT)  ονομάζονται κάθε είδους τεχνολογίες που αφορούν διαχείριση, διαβίβαση, και παροχή πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή (π.χ. υπολογιστές, ψηφιακή τηλεόραση, email, internet, social media, διαδραστικοί πίνακες)

» Glossary